Nɡɑ ɴᴏ́ɪ 𝖴ᴋгɑɪɴᴇ Ԁᴀ̀ɴ Ԁᴜ̛̣ɴɡ ᴠᴜ̣ тһᴀ̉ᴍ ѕᴀ́т ᴆᴇ̂̉ ‘ɡᴀ̂ʏ Ьᴀ̃ᴏ’ тгᴜʏᴇ̂̀ɴ тһᴏ̂ɴɡ: ɢɪớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ sốᴄ ɴặɴɢ – ɴɢᴀ đề ɴɢʜị ʟʜǫ ʜọᴘ ᴋʜẩɴ

Xã Hội

P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Ảnh: AFP

̼”̼T̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼”̼:̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼B̼A̼ ̼L̼H̼Q̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼“̼T̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼”̼:̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼B̼A̼ ̼L̼H̼Q̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼y̼i̼v̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼y̼i̼v̼,̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼/̼4̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼D̼m̼y̼t̼r̼o̼ ̼K̼u̼l̼e̼b̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼”̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼y̼i̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼à̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼”̼.̼

̼Đ̼à̼i̼ ̼R̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼H̼Đ̼B̼A̼ ̼L̼H̼Q̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼B̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼(̼A̼n̼h̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼”̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼O̼l̼a̼f̼ ̼S̼c̼h̼o̼l̼z̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼n̼a̼l̼e̼n̼a̼ ̼B̼a̼e̼r̼b̼o̼c̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼y̼ ̼B̼l̼i̼n̼k̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼L̼H̼Q̼)̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼i̼o̼ ̼G̼u̼t̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼u̼t̼e̼r̼r̼e̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼J̼e̼n̼s̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼”̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼.̼”̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼[̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼]̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼